CSM

ocena ryzyka w transporcie

W 2013 roku Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Wykonawcze 402 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009. Jest to jedno z najważniejszych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Rozporządzenie to ma na celu ujednolicenie:

procesów zarządzania ryzykiem stosowanego do oceny wpływu zmian wprowadzanych w systemie i podsystemach kolejowych na poziomy bezpieczeństwa

i zgodności z wymaganiami Klienta, prawnymi i normatywnymi,

wymiany informacji pomiędzy podmiotami sektora kolejowego w celu zarządzania bezpieczeństwem,

dowodów zgromadzonych dzięki stosowaniu procesu zarządzania ryzykiem.

Poszczególne etapy CSM obejmują:

  • analizę znaczenia zmiany,
  • proces zarządzania ryzykiem,
  • niezależną ocenę,
  • zarządzanie nadzorem ryzyka oraz audyty,
  • monitorowanie i informacje zwrotne.

Proces zarzadzania ryzykiem, wg rozporządzenia 402/2013, jest złożonym procesem obejmującym:

  • a) zdefiniowanie systemu,
  • b) ocenę ryzyka, w tym identyfikację potencjalnych zagrożeń,
  • c) skodyfikowaną wycenę ryzyka.