ECM

certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za transport

Od 16 czerwca 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 779/2019 regulujące zasady funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Regulacje to istotny element IV pakietu kolejowego. Nowe przepisy dotyczyć będą utrzymania wszystkich pojazdów kolejowych – nie tylko towarowych jak do tej pory. Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie będzie musiał spełnić wymagania załącznika II do rozporządzenia 779/2019. W praktyce oznacza to obowiązek ustanowienia i utrzymywania systemu zarządzania utrzymaniem pojazdów szynowych (MMS).

Możliwe są dwa sposoby certyfikacji ECM:

  • uzyskanie certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie;
  • wykazanie zgodności w ramach procesu uzyskania certyfikatu lub autoryzacji bezpieczeństwa.

Z kolei wybór ścieżki certyfikacji nie jest dowolny i zależy od trzech czynników:

  • rodzaju pojazdów, za których utrzymanie podmiot jest odpowiedzialny – inne są zasady dla podmiotów utrzymujących wagony towarowe, a inne dla podmiotów utrzymujących pozostałe rodzaje pojazdów;
  • rodzaju podmiotu – istotne jest, czy ECM jest równocześnie przewoźnikiem posiadającym certyfikat bezpieczeństwa lub zarządcą posiadającym autoryzację bezpieczeństwa;
  • sposobu użytkowania pojazdów – dla przewoźników lub zarządców istotne jest, czy utrzymują oni pojazdy wyłącznie na potrzeby własnej działalności.