ISO 14001:2015

15 września 2015 r. opublikowana została nowa norma ISO 14001:2015. Jest ona zgodna z wytycznymi ISO dotyczącymi systemów zarządzania, określonymi w Dyrektywach ISO/IEC, Część 1, Skonsolidowany Suplement ISO, Załącznik SL. Jednolita podstawowa struktura, identyczny tekst podstawowy, wspólne terminy i podstawowe definicje dla wszystkich norm systemów zarządzania ułatwią wdrażanie norm różnych systemów zarządzania oraz auditowanie systemów.

Nowa norma kładzie nacisk na doskonalenie środowiskowych efektów działalności, osiągnięcie celów środowiskowych oraz spełnianie zobowiązań dotyczących zgodności i „jest przeznaczona do stosowania przez organizacje zamierzające zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, wspierający „środowiskowy filar" zrównoważonego rozwoju".

Zgodnie z ISO 14001:2015 „Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego może dostarczyć najwyższemu kierownictwu informacji umożliwiających osiągnięcie długotrwałego sukcesu i stworzyć możliwości wniesienia wkładu w zrównoważony rozwój poprzez:

  • ochronę środowiska przez zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnych wpływów na środowisko,
  • łagodzenie niekorzystnego wpływu warunków środowiskowych na organizację,
  • wspieranie organizacji w spełnianiu zobowiązań dotyczących zgodności,
  • poprawianie środowiskowych efektów działalności,
  • nadzorowanie lub wpływanie na to, jak wyroby i usługi organizacji są projektowane, wykonywane, dystrybuowane, użytkowane i unieszkodliwiane przez zastosowanie perspektywy cyklu życia, co może zapobiec zjawisku nieumyślnego przenoszenia wpływów na środowisko do innych elementów cyklu życia,
  • osiąganie korzyści finansowych i operacyjnych, które mogą wynikać z zastosowania alternatywnych, korzystnych dla środowiska rozwiązań wzmacniających pozycję rynkową organizacji,
  • przekazywanie informacji środowiskowych odpowiednim stronom zainteresowanym."

Źródło www.pkn.pl