ISO 45001:2018

W dniu 12 marca 2018 roku Międzynarodowa Organizacji Normalizacyjna opublikowana normę ISO 45001:2018 zastępującą OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004. Nowa norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP oraz wytyczne dotyczące jej stosowania. Norma może być stosowana przez każda organizację, niezależenie od jej wielkości czy rodzaju wykonywanej działalności. ISO 45001:2015 skupia się na:

 • Ciągłej poprawie wyników BHP,
 • Spełnieniu wymagań prawnych,
 • Osiąganiu celów BHP,

Przy jednoczesnym uwzględnieniu:

 • Kontekstu organizacji,
 • Zaangażowania najwyższego kierownictwa,
 • Określeniu ryzyk i szans,
 • Powołaniu przedstawiciela załogi,
 • Komunikacji,
 • Planowania zmian oraz oceny ich konsekwencji,

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wniesie do spółki następujące korzyści:

 • Poprawa zarówno istniejących oraz nowo tworzonych stanowisk pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w BHP w organizacji.
 • Poprawa zarządzania ryzykiem wewnątrz organizacji.
 • Zmniejszenie ilości wypadów oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.
 • Poprawa efektywności w zakresie BHP .