ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 jest podstawą normą dla wszystkich systemów zarządzania jakością. Należy do rodziny norm, w skład której wchodzą:

ISO 9000:2015 Podstawy i terminologia - jest to norma słownikowa, zawierająca podstawowe pojęcia związane z Systemem Zarządzania Jakością,

ISO 9001:2015 System zarządzania jakością. Wymagania - jest to norma określająca kryteria, jakie muszą być spełnione w celu osiągnięcia

wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klienta,

ISO 9004:2018 Wytyczne dla poprawy wyników - jest to norma zawierające wytyczne do doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Jedyną normą, która podlega certyfikacji jest ISO 9001:2015. Pozostałe dwie normy zawierają wskazówki, wytyczne bądź definicje zalecane przy wdrażaniu oraz utrzymywaniu Systemu Zarządzania Jakością.

Podobnie do poprzednich edycji normy, piąte wydanie ISO 9001 z 2015 roku zostało oparte na cyklu Deminga PDCA (Plan-Do-Check-Act). Dodatkowo norma dostosowuje się do dynamiki zmian, jakie postępują na światowych rynkach oraz zapewnia łatwiejszą implementację jej wymagań do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Struktura normy ISO 9001:2015 względem PDCA została przedstawiona poniżej:

Zgodnie z założeniami PDCA w zakresie planowania działań wymaganiem normy jest określenie:

  • Kontekstu organizacji i stron zainteresowanych,
  • Określenie zakresu Systemu Zarządzania Jakością,
  • Określenie procesów systemowych,
  • Opracowanie Polityki Jakości,
  • Określenie i przypisanie ról i odpowiedzialności w organizacji,
  • Planowanie działań związanych z ryzykiem i szansami, a także celami jakości,
  • Planowania zmian,
  • Kompetencji osób pracujących pod nadzorem organizacji,
  • Kanałów komunikacji,
  • Zasad i metod nadzoru nad udokumentowanymi informacjami.