Wdrażamy, pomagamy w utrzymaniu i optymalizacji, a także świadczymy inne usługi (np. audity wewnętrzne) z zakresu następujących norm i standardów:

• ISO 9001:2015
Najnowsze wydanie normy ISO 9001, ukierunkowane na efekty działalności a nie na sposoby osiągnięcia. Podejście zaprezentowane w niniejszym wydaniu charakteryzuje mniejsza ‚nakazowość’ w stosunku do poprzedniej wersji. Szczegóły: www.pkn.pl

• ISO/TS 22163:2017 (zastąpiła IRIS rev. 02.1)
Norma dedykowana dla firm działających w sektorze kolejowym, skupiająca się na producentach taboru szynowego, ich poddostawcach oraz na producentach urządzeń sterowania ruchem kolejowym a także szeroko pojętej infrastruktury szynowej oraz energetyki oraz poddostawcach. O certyfikat mogą się także ubiegać Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, przedsiębiorstwa zajmujące się usługami utrzymania oraz biura projektowe. ISO/TS 22163:2017 jest znaczącym rozszerzeniem wymagań ISO 9001:2015 a Klient otrzymując certyfikat ISO/TS otrzymuje także certyfikat ISO 9001:2015.

• AS 9100 REV. D / PN-EN 9100:2016
Międzynarodowa norma dotycząca systemu zarzadzania, specyficznego dla branży lotniczej. Oparta na wymaganiach ISO 9001, norma AS 9100 kładzie szczególny nacisk na jakość, bezpieczeństwo i technologię we wszystkich aspektach branży lotniczej jak i wzdłuż całego łańcucha dostaw. Dotyczy to każdej dziedziny bez względu na to, czy jest to lotnictwo cywilne czy wojskowe.

• ISO 14001:2015
Znowelizowana w 2015 roku, podobnie jak ISO 9001:2015, kładzie nacisk na doskonalenie efektów działalności środowiskowej, osiągnięcie celów środowiskowych oraz spełnianie zobowiązań do zgodności i jest przeznaczona do stosowania przez organizacje zamierzające zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, wspierający „środowiskowy filar” zrównoważonego rozwoju. Więcej szczegółów: www.pkn.pl

• IATF 16949:2016
Branżowy standard, będący jednocześnie specyfikacją techniczną stosowana szeroko w przemyśle motoryzacyjnym. Reguluje wiele aspektów biznesowych oraz technologiczno – produkcyjnych. Stanowi rozszerzenie normy ISO 9001:2015.

• Przepisy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotnictwa (EASA)
Przepisy opierające się na normach z serii ISO 9000 ale rozszerzające wymagania tej normy o specyfikę lotniczą. Wydawane są różne rodzaje certyfikatów w zależności od specyfiki działalności firmy, np. firmy projektujące, produkujące, świadczące obsługę i inne.

• AQAP
Wymagania dotyczące Systemu Zapewnienia Jakości dla produkcji na potrzeby NATO. Obejmują zarówno projektowanie jak też produkcję, kontrolę, nadzór oraz badania. Stanowią „nakładkę” na wymagania ISO 9001:2008

• PN–N–18001:2004 oraz OHSAS 18001
Dwa rodzaje specyfikacji dotyczące systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001. PN-N 18001 jest normą polską, nienależącą do serii norm ISO. OHSAS 18001 jest normą międzynarodową. Obie te normy są do siebie bardzo zbliżone. Promują bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę, w której ramach organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i zmniejszać prawdopodobieństwo wypadków, co sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności.

• Zakładowa Kontrola Produkcji
Stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.

System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji. Zakładowa kontrola produkcji opisana jest w normach zharmonizowanych dla poszczególnych wyrobów lub normach powołanych. Zakładowa kontrola produkcji jest wymagana prawnie w ocenie zgodności dla wyrobów budowlanych używanych w krajach UE. W Polsce od 2004 roku (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych).